fb瑞郎 中國離岸人民幣 | 瑞郎 中國離岸人民幣 汇率 | 1 CHF CNH | IFCM
IFC Markets - 外匯交易

幣值 換算 - 瑞郎 中國離岸人民幣

瑞郎 中國離岸人民幣 汇率 - 1 CHF CNH

CUR
CHF
CNH
--CHF = - CNH
1 CHF = ------ CNH
1 CNH = ------ CHF

即時外匯匯率 - 來自銀行間市場,不斷更新

頂級加密貨幣對

Swipe table